Admin Login

 
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
 


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 


วิธีรับนักศึกษา
 
  ข้อมูลที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
  คู่มือการศึกษา

     ปริญญาตรี

     ปริญญาโท
  แบบฟอร์ม
  เทียบวุฒิการศึกษา
  แนะนำมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดการข้อมูล / อัพเดทข้อมูล


 
  จำนวนผู้เข้าชม 13534 คน
   เริ่มนับ : 05-08-2552
 
 
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยวิธีรับรวม (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยวิธีรับรวม (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  16 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภายใต้โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภายใต้โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  15 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)  13 มิ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการ Students for ASEAN  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการ Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560  24 ก.พ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560  19 ธ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ PSU Smart Students for ASEAN หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ PSU Smart Students for ASEAN หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560  14 ธ.ค. 2559

ประกาศรับสมัครการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรับสมัครการรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560  27 ต.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560  27 ก.ย. 2559


 
 
   PHUKET WEB LINKS    OTHER WEB LINKS
งานรับนักศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6050, 6051    โทรสาร 0-7627-6029