Admin Login
   บุคลากร
 
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรชร สมชาติ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ :
- โครงการพิเศษ - รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท - จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร และผลการคัดเลือก
E-mai :
orachorn.so@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
6051
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทิน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ :
- ประสานงานการรับนักศึกษาโดยวิธีรับรวม (Admissions) - ประสานงานการเทียบวุฒิการศึกษา - รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการบริการและ การท่องเที่ยว
E-mai :
nattakan.j@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
6050
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปพิชญา นาคะพิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ :
- รับสมัครและประสานงานการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา - รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะวิเทศศึกษษ
E-mai :
paphichaya.n@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
6050
 

   Copyright © 2009, Student Admission Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus . |Develop by: Information Technology Section