Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต
International College of Arts and Sciences Phuket (ICASP)
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 38คน
 เดือนนี้ 1,422คน
 ปีนี้ 1,965คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
หอพักนักศึกษา
 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หอ ได้แก่ หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง 1 และหอพักนักศึกษาหญิง 2


มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดที่พักให้นักศึกษาดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน


  2. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาเศรษฐกิจ นักศึกษาที่มีร่างกายทุพลภาพและ/หรือมีโรคประจำตัวที่แพทย์รับรองว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทาง


  3. คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาประธานรชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย


  4. นักศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากมีที่พักว่างจะให้นักศึกษานอกเหนือจากทมีอยู่ข้างต้น มีสิทธิจับสลากเข้าพักตามจำนวนที่พักว่างที่มีอยู่


ติดต่อ       หอพักนักศึกษาชาย โทร.076-276061 (เบอร์ภายใน 6061)
     หอพักนักศึกษาหญิง โทร.076-361500 (เบอร์ภายใน 1500)


รายละเอียดเพิ่มเติม :       หอพักชาย   www.phuket.psu.ac.th/dormitory
                       หอพักนักศึกษาในกำกับ   www.phuket.psu.ac.th/dormitory1-2-3


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.