ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่3/2562 สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา IBC/CNS รหัสปี 60-62 THS/IS รหัสปี 61-62(Academic calendar 3/2019 for Faculty of international Studies)

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการให้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

   ประกาศ : แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)

   ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562:Change of academic calendars of the second semester and summer semester, academic year 2019 due to the spread of COVID-19

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   รายวิชาต่อไปนี้สามารถนับเป็นวิชาชีพเลือกได้โดยไม่ต้องเทียบโอนสำหรับนักศึกษาสาขา IT, SE และ E-Biz

   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2019 (announced on October 3, 2020) for COE & FHT students.

   ประกาศ การรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

   Request for Graduation Online For FIS Students Who will graduate in semester 1/2020 Between 22nd September 2020 to 2nd October 2020

   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563

   Announcement of the university council approved of a degree to graduates Academic Year 2019 (announced on September 16, 2020) for FHT students.

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 22 คน
  สถิติเดือนนี้ 743 คน
  สถิติปีนี้ 743 คน
  สถิติทั้งหมด 743 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552