ปฏิทินการศึกษา

   Academic calendar for post-graduate students, Phuket campus, academic year 2022 (ระดับบัณฑิตศึกษา)   

   Academic calendar for undergraduate students, Phuket campus, academic year 2022 (ปริญญาตรี)   

   กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2566   

   Academic calendar for undergraduate students, Phuket campus, academic year 2021 (ปริญญาตรี)   

   Academic calendar for post-graduate students, Phuket campus, academic year 2021 (ระดับบัณฑิตศึกษา)   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2565   

  Academic calendar for undergraduate students, Faculty of International Studies for 2nd - 4th year(IBC/CNS), 2nd- 3rd year(IS/THS) and 3rd- 4th year(ES-EF), Phuket campus, Summer s   

  Change of academic calendars of the second semester and summer semester, academic year 2019 due to the spread of COVID-19   

  เปลี่ยนแปลงกำหนดการภาคการศึกษาที่ 2 และยกเลิกกำหนดการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket campus, academic year 2020 (ระดับบัณฑิตศึกษา)   

  Academic calendar for undergraduate students, Faculty of International Studies for 2nd-4th year(IBC/CNS),2nd-3rd year(IS/THS) and 3rd- 4th year(EF-EF),Phuket campus,academic 2020   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket campus, academic year 2020   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket campus, academic year 2019   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket campus, academic year 2019   

  ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันสอบกลางภาค 1/2561)   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2018   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket Campus, academic year 2018   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2017   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket Campus, academic year 2017   

  ยกเลิกกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   

  ยกเลิกกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   

  Academic calendar for post-graduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2016   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket Campus, academic year 2016   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2016   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข วัน ม.อ.วิชาการ)   

  Academic calendar for post-graduate students, Faculty of Hospitality and Tourism 2015   

  Academic calendar for undergraduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2015   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2015   

  Academic calendar for post-graduate students, Phuket Campus, academic year 2015   

  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559   

  Academic calendar for post-graduate students, Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Natural Disaster Management (ESSAND), Phuket Campus, academic ye   

  Academic calendar for post-graduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2014   

   Academic calendar for undergraduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2014   

   Academic calendar for post-graduate students, Faculty of Technology and Environment, Phuket Campus, academic year 2014   

   Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2014   

  Academic calendar for post-graduate students, Faculty of Hospitality and Tourism 2013   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558   

  เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   

  แก้ไขวันสุดท้ายของภาคการศึกษาและวันปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556   

  Academic calendar for graduate students, Faculty of Technology and Environment, Phuket Campus, academic year 2013   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2013   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2556   

  Academic calendar for undergraduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2013   

   กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2555   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2555   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2555   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2554   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2555   

  Academic calendar for undergraduate students, Phuket Campus, academic year 2012   

  Academic calendar for undergraduate students, Faculty of Hospitality and Tourism, Phuket Campus, academic year 2012   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2555   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2555   

  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการในปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2554   

  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2554   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2554   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาไทยศึกษา คณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 และปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่ 1/2554 ของคณะวิเทศศึกษา   

  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554   

  กำหนดวันเปิด -ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555   

  กำหนดวันเปิด -ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554   

  Prince of Songkla University Phuket Campus Academic Calendar 2010   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2553   

  แก้ไขปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2553   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2553   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552 และปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาปกติที่ 1/2553 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ(จีน) และนักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาไทยศึกษา   

  Prince of Songkla University Phuket Campus Academic Calendar 2009   

  ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2552   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2552   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 และปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่ 1/2552 ของคณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) และสาขาวิชาจีนศึกษา   

  กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553   

  กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 (48FXXXX) ปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 25   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยวและคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551   

  ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 และปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่ 1/2551 ของคณะวิเทศศึกษา   

  กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551   เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 1 คน
  สถิติวันนี้ 3 คน
  สถิติเดือนนี้ 373 คน
  สถิติปีนี้ 532 คน
  สถิติทั้งหมด 532 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552