ระเบียบ/ประกาศ


ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโท

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี

           แนวปฏิบัติการเทียบค่าหน่วยกิตรายวิชาในสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป (EU)     

           แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU)     

           การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับปริญาตรี     

           แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562”     

           Exit Criteria and Regulations of English Language Proficiency Requirements for Graduation of Students in the International Program, from Academic Year 2019     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2562     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2562 สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาก่อนรหัส 62     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การย้ายคณะของนักศึกษา พ.ศ. 2562     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เรื่องเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560     

           เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี     

           ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ     

           Students’ Examination Rules and Regulations     

           การส่งระดับคะแนนล่าช้า     

           ประกาศแนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าคณะการบริการและการท่องเที่ยว     

           ประกาศแนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าคณะวิเทศศึกษา     

           ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต     

            ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิเทศศึกษา เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป     

           แนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระเบียบสำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 49 ถึง 58     

           ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา... (31 ก.ค. 56)     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556     

           ประกาศค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารทางการศึกษา     

           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาต่างชาติ     

           เกณฑ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่่งแวดล้อม     

           Tuition Fee Payment and Registration of Students, Phuket Campus Semester 1 Academic year 2013     

           ประกาศ-การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2556     

           การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552     

           ประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     

           ระเบียบคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย การรับโอนย้ายคณะของนักศึกษา พ.ศ. 2553     

           บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการลงทะเบียนเรียน     

           แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I     

           การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา     

           ระเบียบคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการรับโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะของนักศึกษา พ.ศ. 2553     

           ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะวิเทศศึกษา สาขาวิเทศศึกษา(หลักสูตรใหม่)     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)-คณะการบริการและการท่องเที่ยว-ปรับปรุงสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป     

           ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ     

           การเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญของแต่ละศาสนาและประเพณี     

           การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น     

           หลักเกณฑ์การขอใบรับรองของนักศึกษา     

           ค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฎิบัติงาน และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา     

           ค่าใบประมวลผลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต     

           กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชำระของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต     

           หนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักศึกษา     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด คณะการบริการและการท่องเที่ยว     

           ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (เพิ่มเติม)     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมบริการ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป     

           กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550     

           การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาที่ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ หลังหมดกำหนดแล้ว     

           ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายของนักศึกษา     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป     

           การเรียกเก็บเงินหลักประกันทรัพย์สินสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ ปีการศึกษา 2550 สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     

           การเรียกเก็บเงินหลักประกันทรัพย์สินสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     

           ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาถึงที่ภายในประเทศทางไปรษณีย์     

           ค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     

           ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเลื่อนการสอบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์     

           แนวปฏิบัติการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบไล่ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมบริการ     

           ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต     

           ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ ณ วันที่ 20 เมษายน 2547     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ หลักสูตรปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป     

           ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษา โครงการขยายกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เ     

           ค่าประกันทรัพย์สินสำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป     

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป     

           การเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต และโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต     เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • อาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 16 คน
  สถิติเดือนนี้ 933 คน
  สถิติปีนี้ 8443 คน
  สถิติทั้งหมด 8443 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552